Autorské dozory budov.

Na nami vyprojektovaných budovách, prípadne zemných telesách - oporných múroch, vykonávame autorské dozory podľa potrieb a náročnosti. Autorský dozor potvrdzuje predovšetkým správnosť uloženia výstuže v betónových konštrukciách a vykonáva sa kontrola dodržania zhody projektového návrhu s realizáciou stavby.